Home Linux/OScentos Kiểm Tra Dung Lượng disk VPS linux

Kiểm Tra Dung Lượng disk VPS linux

by aadmincp

I Giới Thiệu

Việc sử dụng VPS/Server, nhiều khi cần phải kiểm tra liên tục để xóa bớt file log hoặc thư mục có dung lượng lớn không sử dụng đến để giải phóng bớt disk , để tránh bị full disk gây lỗi đến service đang hoạt động trên VPS.

Vì sao VPS sử dụng 1 thời gian tự nhiên bị full dung lượng dù code và data chưa sử dụng chưa được 50% dung lượng disk.
Nguyên nhân có rất nhiều nhiều nguyên thường do log hệ thống và log của các website đang hoạt trên VPS vì khi website có phát sinh lỗi log sẽ được vào liên tục, không kiểm tra để fix ngay các lỗi này sẽ nhanh đầy.

II. Kiểm tra VPS có bị full dung lượng cần thực hiện:

1. Kiểm tra dung lượng với lệnh df -h

df -h

Dựa vào hình ta thấy rõ hiện tại dung lượng disk đang bị full 100%

FileSystem –> tên của file trên hệ thống
Size –>  Disk dung lượng tổng của một filesystem
Used –>  Disk đã sử dụng bao nhiêu dung lượng trong một file system.
Available –> Disk còn trống bao nhiêu dung lượng trong một file system.
Use% –> Tỉ lệ phần trăm dung lượng disk đã được dùng..
Mounted On  -> file system mount vào đâu.

2. Ngoài ra ngoài full dung lượng disk, thì có khả năng sẽ bị full inodes 

df -i

Ở hình thì lượng inodes sử dụng chỉ có 10% chưa bị full. Nếu bị full các bạn xem hướng dẫn ở đây để xử lý nhé.

III. Đã xác định được VPS bị full disk ta thực lệnh du -sh

du -sh /*

Khi đã xác định được thư mục đang chiếm nhiều dung lượng nhất như mục var ở hình.
Bạn thực hiện các bước kiểm tra ở hình từ 1 đến 4 sẽ tìm thấy file lớn hoặc thưc mục lớn nhất cần tìm

du -sh /*
du -sh /var/*
du -sh /var/log/*
du -sh /var/log/httpd/*
.........
Cho đến khi xác định được nơi có dung lượng lớn nhất.

IV. Kết hợp lệnh để tìm nơi chiếm dung lượng dễ dàng hơn.

1.Các lệnh dài phức tạp khó nhớ bạn có thể thực hiện mục III

Hai lệnh thường được sử dụng nhiều để tìm thư mục và file

du -hsx --  /* | sort -rh | head -10
==> Tìm 10 thư mục lớn nhất

find / -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
==> Tìm 5 file đang chiếm dung lượng nhiều nhất.

2. Tìm 10 file lớn nhất chiếm dung lượng lớn nhất.

find / -type f -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

3. Tìm 10 thưc mục chiếm nhiều dung lượng

 find / -type d -print0 | xargs -0 du | sort -n | tail -10 | cut -f2 | xargs -I{} du -sh {}

4. Tìm 40 file có kích thước lớn hơn 40M

find / -xdev -type f -size +40M -exec du -sh {} ';' | sort -rh | head -n40

V. Tổng Kết

Khi bạn sử dụng VPS/Server nào đi nữa cần phải theo dõi thường xuyên về vấn đề về dung lượng disk.
Để tránh bị full disk dẫn đến lỗi nghiêm trọng đến database và các service không thể hoạt động.
Các bạn có thể sử dụng các biện pháp monitor để có thể theo dõi thường xuyên về đề này nhé.

Related Articles

Leave a Comment